Hvad koster et ophold mon?

Økonomi

Hvad koster det

En efterskole er en privat skole, og derfor skal der betales skolepenge for at være elev.  I skoleåret 2020/2021 er ugeprisen fastsat til kr. 2495,- /elev i 42 uger. Fra det beløb skal fratrækkes statsstøtte. For det beløb får du undervisning, kost, logi, lejrskoler, emneuger, temadage og materialer.

Hvor kan jeg få tilskud?

Staten yder tilskud til alle elever på efterskole. Disse er hhv. indkomstbestemte og faste.

Hvor meget kan jeg få i tilskud?

Statstilskuddet beregnes efter husstandsindkomst og antallet af børn under 18 år på adressen. Se betalingsberegning eller henvend dig til skolens sekretær på 5885 2005.

Egenbetalingen

Egenbetaling fordeles på 11 rater. 1. rate forfalder ca. 1. marts som  et ácontobeløb. Dette modregnes i de to sidste betalinger.

Afbrydelse af opholdet efter skolestart

Afbrydelse af opholdet efter skolestart skal ske skriftligt og ved en skole-/kursusuges afslutning. Ved udmeldelse betales et gebyr på 5.500 kr. i skoleåret 2020/2021. Dette gælder også, hvis det er skolen, der vælger at bringe samarbejdet til ophør.

Individuel supplerende elevstøtte

Målet er at sikre, at det for alle familier er økonomisk overkommeligt, at deres børn kommer på efterskole. 

Tildeling sker efter skolens vurdering, således at skolen er i stand til at opfylde lovens bestemmelse om, at skolens kurser skal være åbne for alle. Samtidig skal tildelingen ske således at regler vedr. egenbetalingen og nedsættelses af egenbetaling respekteres. 

Tildeling af supplerende elevstøtte vil være baseret på en konkret individuel vurdering, og i denne vurdering kan følgende faktorer indgå: 

  • At familiens sociale situation er præget af sygdom, arbejdsløshed eller lignende. Måske kædet sammen med en betydelig indtægtsnedgang. 
  • At familien er kommet i klemme pga. eventuelle uhensigtsmæssigheder i elevstøttereglerne. 
  • Ønsket om at hjælpe en elev til gennemførelse af efterskoleopholdet, selv om familien rammes af økonomiske problemer i løbet af skoleåret. 
  • Andre forhold 

For at få tildelt individuel supplerende elevstøtte skal der foreligge dokumentation, det vil sige årsopgørelse for det år statsstøtten beregnes på baggrund af og forskudsskema for indeværende år eller 3 lønsedler. 

Hvis ansøgningen har andre årsager skrives en begrundelse for ansøgningen – samt hvor meget der søges eller hvor meget familien kan betale pr. md. 

Bestyrelsen bemyndiger skolens ledelse til at træffe afgørelser om individuel supplerende elevstøtte. Ledelsens afgørelse kan ankes til skolens bestyrelse.

Links

Yderligere info om økonomi hos efterskole.dk  HER

Prisberegn hos efterskole.dk HER